2.5 Instalace - univerzální provedení

Popis svorek, propojek a konektorů

Popis svorek

Poznámka

 • Svorky jsou přístupné bez odstranění krytu.

Nastavení propojek

levá propojka

pravá propojka

inverze vstupu ALARM

zákaz PROGRAMOVÁNÍ

nahoře

spínací kontakt nebo aktivace připojením napětí

nahoře ...... povoleno

dole

rozpínací kontakt nebo aktivace odpojením napětí

dole ....... zakázáno

Konektory přístupné po odstranění krytu

Tip

 • Pro přístup ke konektorům na spodním okraji desky bez snímání krytu pouze mírně povolte šroubky krytu a posuňte kryt směrem nahoru. Platí pro HW verze 7 a vyšší, není-li osazen zesilovač.

Popis svorek a konektorů

Telefonní linka

Na polaritě nezáleží. Lze připojit přímo do PSTN nebo na linku pobočkové ústředny nebo GSM brány. POZOR – nelze zapojit více zařízení na jednu linku!!!

 

svorka ALARM

ovládání napětím *)

DC napětí 12 – 24V, libovolná polarita

Aktivace nouzového volání.

ovládání kontaktem

spínací nebo rozpínací kontakt

 

svorka CANCEL

ovládání napětím *)

DC napětí 12 – 24V, libovolná polarita

Zrušení aktivace nouzového volání.

ovládání kontaktem

spínací nebo rozpínací kontakt

svorky pro připojení indikačních prvků *)

Indikační prvky (prosvětlené piktogramy) max. 24 V / 2× 200 mA, napájené z vnějšího zdroje, nutno dodržet schéma zapojení.

konektor LED "čekejte"

žlutá

LED nejsou standardní součástí dodávky.

Připojením LED se deaktivuje

konektor LED "spojení navázáno"

zelená

konektor externího mikrofonu

Pokud je do tohoto konektoru připojen externí elektretový mikrofon (lze dodat na vyžádání), vestavěný mikrofon se automaticky odpojí. ***)

konektor reproduktoru

Reproduktor je dodáván zapojený do tohoto konektoru.

konektor indukční cívky

(nepovinná)

Indukční cívka není standardní součástí dodávky. Musí být instalována za nevodivý a nemagnetický kryt. Na polaritě nezáleží.

Poznámky:

 • Pokud je reproduktor namontován za nevodivý a nemagnetický kryt, plní sám funkci indukční cívky.
 • Výstup je odolný proti zkratu. Výstupní výkon je omezen rezistorem.

kontakt blokování výtahu *) **)

Při poruše telefonní linky se kontakt rozpojí, výtah by měl dojet do nejbližšího patra a otevřít dveře. Dále by neměl jezdit, dokud se funkce linky neobnoví.

kontakt spínače 2 *) **)

Spínače lze použít pro libovolné účely, ovládají se na dálku číselným heslem (DTMF). Spínače nejsou určené pro napětí 230V!

kontakt spínače 1 *) **)

*) Tyto svorky jsou bezpečně elektricky odděleny od telefonní linky.

**) Svorky přídavných modulů. Modul blokování lze osadit, pouze pokud není osazen spínač 2.

***) Platí pro HW verze 5 a novější. Tyto desky mají osazen konektor i mikrofon.

Připojení ST na telefonní linku

ST pracuje bez ohledu na polaritu a parametry linky v širokém rozsahu (viz technické parametry). Připojíme jej pomocí svorek „LINKA". Velkou výhodou ST je, že pro svoji funkci nevyžaduje žádné další napájení. Problematika připojení na PSTN, pobočkové ústředny a GSM brány je rozebrána podrobně v kapitole Způsoby připojení ST.

Připojení tlačítka ALARM – ovládání tlačítkem

Nebezpečí úrazu

 • Tlačítko musí být bezpečné – izolační vzdálenost min. 1,5 mm a průrazné napětí min. 1500V. Kontakty tlačítka nesmí být zapojeny do žádných dalších obvodů. Nelze-li tyto podmínky splnit, použijte ovládání napětím.
 • Kontakty tlačítka připojte ke svorce ALARM – tu ponechejte ve spodní poloze.
 • Tlačítko může mít spínací i rozpínací kontakt. V případě rozpínacího kontaktu je třeba přehodit propojku ALARM INPUT do polohy NEG

Připojení tlačítka ALARM – ovládání napětím

Tip

 • Lze použít stejnosměrné napětí libovolné polarity v rozsahu 12 až 24V. Tento zdroj však musí být zálohovaný proti výpadku napájení.
 • Svorku ALARM vysuňte a nasaďte ji do horní polohy. V této je zabezpečena požadovaná izolace vůči obvodům telefonní linky.
 • K aktivaci může docházet přiložením nebo odpojením tohoto napětí. V případě aktivace odpojením napětí je třeba přehodit propojku ALARM INPUT do polohy NEG.

Zapojení indikačních prvků

Základní zapojení

V tomto zapojení lze použít libovolné indikační prvky (např. prosvětlené piktogramy). Díky použití vnějšího zdroje tak lze zajistit dostatečnou intenzitu jasu indikačních prvků.

 

Požadavky

 • Zdroj 12 – 24 V (zálohovaný, pokud má indikace pracovat i při výpadku napájení)
 • Trvalý proud max. 200 mA (lze připojit žárovky)
 • Musí být zapojeny oba indikační prvky!

Varování

 • Pozor, je nutné dodržet správnou polaritu zdroje!

Použití LED diod, osazených přímo na elektronice ST

V tomto případě se nic nezapojuje.
Pro tento účel existují světlovody, které mohou přivést světlo do dvou otvorů v panelu (viz kap. Montáž panelu s elektronikou ST) Tyto světlovody nejsou součástí standardního příslušenství.

 

LED diody, připojené kablíkem

Lze použít v případě, že nejsou k dispozici prosvětlené piktogramy. Tyto LED nejsou součástí standardního příslušenství, dodávají se samostatně nebo u zákaznického provedení. Jde o LED o průměru 5 mm s velmi vysokou svítivostí.

 

Požadavky

 • Dodržet polaritu LED (viz potisk na krytu)
 • Dodržet barvy: potvrzení požadavku – žlutá, potvrzení spojení – zelená

Poznámka

 • Při použití tohoto zapojení nesvítí LED na plošném spoji.

Připojení vstupu CANCEL (kontakt dveří, nepovinné)

Upozornění

 • Dveřní spínač nebo signál o otevření dveří musí signalizovat otevřené dveře pouze tehdy, jsou-li otevřené vnitřní i vnější dveře výtahu a kabinu lze skutečně opustit.

Poznámka

 • Při použití vstupu CANCEL je nutné naprogramovat parametr 914 na dobu, která je delší než maximální doba jízdy výtahu (tedy doba, po kterou jsou dveře zavřeny). Je-li parametr 914 nastavený na nulu, je připojení vstupu CANCEL zbytečné – nemá žádný efekt.

Ovládání spínačem

Nebezpečí úrazu

 • Vstup pro kontakt CANCEL je spojený s obvody telefonní linky. Proto musí být mezi tímto spínačem a ostatními částmi výtahu vzdušná vzdálenost min. 1,5 mm a průrazné napětí min. 1500V. Kontakty spínače nesmí být zapojeny do žádných dalších obvodů. Nelze-li tyto podmínky splnit, použijte ovládání napětím.
 • Spínač připojte ke svorce CANCEL – tu ponechejte ve spodní poloze.
 • Z výroby je ST nastaven pro připojení spínače, který je sepnutý při otevřených dveřích. Pokud je spínač sepnutý při zavřených dveřích, nastavte parametr 916 – viz programování.

Ovládání napětím

Lze použít stejnosměrné napětí libovolné polarity v rozsahu 12 až 24V.

 • Svorku CANCEL vysuňte a nasaďte ji do horní polohy. V této je zabezpečena požadovaná izolace vůči obvodům telefonní linky.
 • Z výroby je ST připraven pro připojení senzoru, který dává napětí při otevřených dveřích. Pokud senzor dává napětí při zavřených dveřích, nastavte parametr 916 – viz programování.

Upozornění

 • Pokud přítomnost napětí signalizuje zavřené dveře, musí být tento zdroj zálohovaný proti výpadku napájení.

Připojení indukční smyčky

Při instalaci komunikátoru je nutné se řídit aktuálními předpisy, které mohou stanovit instalaci smyčky pro nedoslýchavé jako povinnou součást komunikátoru v kabině výtahu. Smyčka se připojuje ke konektoru viz obr. Konektory přístupné po odstranění krytu s libovolnou polaritou. Po dohodě může být součástí dodávky, včetně kabelu o délce 1 m.

 

Požadavky

 • Indukční smyčka musí být umístěna za nekovový, nemagnetický krycí prvek v ovládacím panelu, protože kovovým ovládacím panelem výtahu magnetické pole indukční smyčky neprochází.
 • Indukční smyčka musí být označena příslušným piktogramem (ucho) a její umístění musí odpovídat platným normám.

Instalace rozšiřujících modulů

Umístění rozšiřujících modulů

 

*) Vyobrazený způsob připojení zesilovače (přímé zasunutí do drážek v základní desce) je možný počínaje HW verzí 7 (model pro rok 2011).

 

Instalace spínačů

Modul univerzálního spínače (obj. č. 913648E) Lze instalovat (před montáží ST!) do pozice 1 nebo 2, bez odstranění krytu ST. Po zasunutí modulu do výřezů na okraji základní desky dotáhněte dva šroubky (dírami v panelu).

Upozornění

 • Je třeba dotáhnout oba šroubky.

Varování

 • "Kontakt" je ve skutečnosti realizovaný polovodičem s odporem asi 0,5 Ω v sepnutém stavu. Při spínání napětí nižšího než 9V mohou nastat potíže – funkci spínače nelze např. zkoušet běžným ohmmetrem, protože ten pro měření používá pouze malé napětí.
 • Maximální spínaný proud je 1 A. Proti vyššímu proudu je spínač chráněn vratnou pojistkou.
 • Povolené napětí je od 9 do 24 V, stejnosměrné i střídavé. Proti napěťovým špičkám je spínač chráněn přepěťovou ochranou.
 • "Kontakt" spínače je bezpečně galvanicky oddělený od telefonní linky, ale je určen výhradně pro slaboproudé použití: nelze jím spínat síťové napětí 230 V ani 120 V.

Instalace modulu blokování výtahu

Modul blokování výtahu (obj. č. 913649E) lze instalovat (před montáží ST!) do pozice 2, viz obr. výše bez odstranění krytu ST. Po zasunutí modulu do výřezů na okraji základní desky dotáhněte šroubky (otvory v panelu).

Upozornění

 • Je třeba dotáhnout oba šroubky!

Funkce modulu

Kontakt je sepnutý, pokud je telefonní linka v pořádku.

Upozornění

 • Modul reaguje na odpojení telefonní linky se zpožděním až 2 minuty.
 • Maximální spínaný proud je 1 A. Povolené napětí je do 24 V. Jedná se o mechanický kontakt (relé).

Varování

 • Kontakt modulu je bezpečně galvanicky oddělený od telefonní linky, ale je určen výhradně pro slaboproudé použití: nelze jím spínat síťové napětí 230 V ani 120 V.

Instalace rozšiřujícího modulu

Rozšiřující modul (obj. č. 913647) umožňuje nahrávat a přehrávat vlastní hlášení (například adresu výtahu). Je obvykle dodáván již namontovaný – jako součást ST obj. č. 913641 nebo 913643. Lze jej však namontovat i dodatečně podle následujících instrukcí.

Poznámka

 • Pokud budete instalovat rozšiřující modul staršího data výroby, ověřte si jeho kompatibilitu! Moduly obj. č. 913402 jsou velmi podobné, avšak na horní straně je osazen diagnostický konektor. Tyto moduly nejsou plně softwarově kompatibilní a v případě instalace tohoto modulu ST hlásí chybu.

 Postup instalace

 1. Povolte 4 šrouby a odstraňte kryt elektroniky.
 2. Modul nasaďte na konektor tak, aby byl otvorem v rohu modulu vidět závit na sloupku.
 3. Modul přišroubujte přiloženým šroubkem M3.
 4. Nasaďte zpět kryt a přišroubujte jej.

 

Instalace zesilovače

Postupujte podle návodu, který je přiložen k zesilovači.