2.6 Instalace - provedení Kompakt

Upozornění

 • Zapojení vodičů je nutno provést před montáží hlásky na stěnu výtahu. Konektory jsou oddělitelné – je třeba je vyjmout, připojit vodiče, utáhnout šroubky a konektory zasunout zpět.

Bezpečnostní upozornění

 • Výrobek je připojen na telefonní linku, která může být zdrojem životu nebezpečného napětí; zejména při bouřce. Instalace tlačítka ALARM musí být provedena tak, aby se uživatel nemohl dotknout vodičů, a aby byl chráněn proti úrazu elektrickým proudem, a to izolační vzdáleností min. 1,5 mm nebo izolací o průrazném napětí min. 1500 V – platí i pro použité tlačítko!
 • Při montáži kabelů zajistěte, aby kabely nevedly v blízkosti ostrých hran. Mohlo by dojít k poškození izolace.
 • Po instalaci zkontrolujte, že je všude dodržena izolační vzdálenost 1,5 mm. Pokud možno proveďte kontrolu měřičem izolace.
 • Výrobce nenese zodpovědnost za instalace, provedené v rozporu s manuálem nebo tímto dodatkem.

Elektrická instalace (starší typ)

 

Elektrická instalace (novější typ)

Tip

 • Zde uvedené bezpečnostní pokyny není nutné dodržet u ST, pokud je připojen na GSM bránu 2N® EasyGate, která je nainstalována v blízkosti komunikátoru.

Popis svorek

Sběrnice

Popis

svorky ALARM

DC = ovládání napětím *)

Stejnosměrné napětí 5 – 24V,libovolná polarita

Aktivace nouzového volání.

N.O. =ovládání spínacím kontaktem

Spínací kontakt

N.C. = ovládání rozpínacím kont.

Rozpínací kontakt. POZOR! Není-li využit, nerozpojujte!

svorka CANCEL

ovládání napětím *)

DC napětí 5 – 24V,libovolná polarita **)

Deaktivace nouzového volání při otevření dveří

ovládání kontaktem

Jakýkoli kontakt **)

*) Tyto svorky jsou bezpečně elektricky odděleny od telefonní linky.

**) Z výroby nastaveno tak, aby nebylo třeba nic připojovat – tedy deaktivace nastane přiložením napětí resp. sepnutím kontaktu. Je-li to třeba naopak, použijte rotační přepínač.

Nebezpečí úrazu

 • Tlačítko musí být bezpečné - izolační vzdálenost min. 1,5 mm a průrazné napětí min. 1500V. Kontakty tlačítka nesmí být zapojeny do žádných dalších obvodů. Nelze-li tyto podmínky splnit, použijte ovládání napětím.
 • Můžete použít spínací i rozpínací tlačítko, případně obě dvě.
 • Na zadním krytu je vyznačeno, které svorky jsou uvnitř vzájemně propojené – viz obrázek dole. 


Zapojení tlačítka ALARM

se spínacím kontaktem

 

Zapojení tlačítka ALARM s rozpínacím kontaktem

Poznámka

 • U modelů s tlačítkem ALARM přímo na krytu je toto tlačítko samozřejmě dále funkční i po připojení externího tlačítka.


Aktivace napětím

Poznámka

 • Lze použít stejnosměrné napětí libovolné polarity v rozsahu 5 až 24V. Tento zdroj však musí být zálohovaný proti výpadku napájení.
 • Při potřebě aktivace z více míst lze kombinovat s tlačítky.
 • Paralelně lze připojit bzučák nebo sirénu, viz obrázek vpravo.

 

Zapojení tlačítka Alarm ovládaný inverzním napětím

Obrázek ukazuje uspořádání. Kde napětí je přítomno a aktivace je způsobena nepřítomností napětí

Varování

 • nelze zapojit více zařízení na jednu linku!!!

Tip

 • U provedení Kompakt je instalace velmi jednoduchá, protože tlačítko ALARM, prosvětlené piktogramy i indukční smyčka jsou součástí výrobku. Pro funkci stačí připojit telefonní linku, zapojení vstupu CANCEL je nepovinné.

Připojení na telefonní linku

ST pracuje bez ohledu na polaritu a parametry linky v širokém rozsahu (viz technické parametry). Připojíme jej prostě pomocí svorek „LINKA". Velkou výhodou ST je, že pro svoji funkci nevyžaduje žádné další napájení. Problematika připojení na PSTN, pobočkové ústředny a GSM brány je rozebrána podrobně v kapitole 2.7 Způsoby připojení ST.

Zapojení vstupu CANCEL (kontakt dveří, nepovinné)

Tento postup je shodný jako u univerzálního provedení. Postupujte podle kapitoly Instalace – univerzální provedení, pouze s tím rozdílem, že pro ovládání kontaktem je svorka v horní poloze a pro ovládání napětím v dolní poloze. Obojí je vyznačeno potiskem zadního krytu přímo u svorek.

Připojení indukční smyčky

Indukční smyčku není třeba instalovat. Je součástí výrobku, nachází se v prostoru okénka vpravo a je označena předepsaným piktogramem v modré barvě.

Dokončení montáže

Po připojení vodičů je možné dokončit montáž ST na stěnu kabiny. Montáž ST je snazší, máte-li přístup ke stěně kabiny z její vnější strany. V tomto případě nejsou šrouby z kabiny vůbec přístupné a hlásku nelze ukrást. V případě, že máte přístup ke stěně kabiny z její zadní strany, postupujte podle bodu a) nebo b). V opačném případě postupujte podle bodu c).

 

  1.  Pokud je stěna kabiny tenká (nerez plech), vyhledejte v příslušenství 4 šrouby M4 o délce 8 mm a vějířové podložky. Přiložte ST na místo s vyvrtanými otvory a ze zadní strany panelu zašroubujte tyto šrouby s navlečenými podložkami, které brání uvolnění šroubů.
  2. Pokud je stěna silná (až 20 mm – například laminovaná dřevotříska), vyhledejte v příslušenství 4 šrouby M4 bez hlav, o délce 30 mm. Šrouby nejdříve zašroubujte do otvorů v zadní straně hlásky a dotáhněte. Pak celek prostrčte připravenými otvory a zezadu nasaďte vějířové podložky a našroubujte matice.
  3. Pokud nemáte přístup ke stěně výtahu z její zadní strany, musíte odmontovat okénko podle obrázku a postupu na další straně. TIP: pokud máte předvrtané i rohové otvory, vyhledejte v příslušenství 4 šrouby M4 bez hlav, o délce 30 mm. Šrouby zašroubujte do otvorů v zadní straně hlásky a dotáhněte, jako v bodě b). Nebudou sice opatřeny maticemi, ale budou výrobek fixovat proti posunutí nebo otočení.

Dokončení montáže – bez zadního přístupu

 1. Zasuňte šestihranný klíč (dodaný s výrobkem) do otvoru na dolní hraně výrobku, otáčejte doleva (asi 10×), dokud nezačne klást odpor.
 2. Okénko se posune samo nebo s lehkou pomocí dolů, objeví se jeho horní okraj.
 3. Okénko vyklopte dopředu a vyjměte.
 4. Nyní máte přístup ke dvěma otvorům v rozích okénka. Přiložte ST (s připojenými vodiči) na stěnu kabiny s připravenými otvory. Zašroubujte a dobře dotáhněte přiložené vruty (pro montáž na překližku, dřevotřísku, lamino apod.) nebo přiložené krátké šrouby M4 s vějířovými podložkami (pro montáž na plech s vyřezanými závity M4).
 5. Vložte okénko zpět.
 6. Zasuňte šestihranný klíč (dodaný s výrobkem) do otvoru na dolní hraně výrobku, otáčejte doprava asi 10x, okénko se musí zasunout pod okraj panelu. Dotáhněte mírnou silou.