6.3 Směrnice, zákony a nařízení

2N® SingleTalk je ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy:

  • 2014/35/EU pro elektrická zařízení pro užití v určitých mezích napětí
  • 2014/30/EU pro elektromagnetickou kompatibilitu
  • 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
  • 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních