4.1 Popis funkce

Poznámka

 • Tento popis je určen pro osoby, které mají základní znalosti telekomunikační techniky a potřebují poznat do detailů procesy, které probíhají při činnosti ST. Pro běžnou instalaci ST, nejsou tyto informace zapotřebí.

Odchozí hovor

ST je aktivován stiskem tlačítka ALARM. Po stisku tohoto tlačítka ST obsadí linku („vyzvedne") a naváže spojení se stálou službou nebo dispečinkem (podrobnosti viz automatická volba). Osoba ve výtahu slyší během navazování spojení oznamovací tón, posléze probíhající volbu čísla a vyzváněcí tón, případně hlášení "čekejte prosím, navazuji spojení" nebo jiné hlášení. Toto hlášení může obsahovat i údaje identifikující ST (adresa, číslo výtahu apod.) Jakmile stálá služba přijme hovor, mohou spolu obě strany hovořit.

Kontrolní volání

Kontrolní volání je automaticky provedený odchozí hovor, jehož účelem je kontrola správné funkce ST. Je-li funkce aktivována, probíhá každých 72 hodin (3 dny). Vlastní činnost je stejná jako při odchozím hovoru. Rozdíl je v tom, že se přehrává jiné hlášení, např. „Kontrolní volání" a může být použita jiná sada telefonních čísel.

Kontrolní volání se obvykle přijímá automaticky – pokud je dispečerské pracoviště vybaveno softwarem 2N® Lift8 . Pro provoz programu stačí běžný počítač s VoIP účtem.

Příchozí hovor

Dispečink může také zavolat na číslo, na kterém je zapojen STST automaticky vyzvedne linku po dvou zazvoněních (počet zazvonění lze měnit, parametrem) a vyšle zvukový signál. Nyní lze např. informovat uvízlou osobu, kdy přijede vyprošťovací služba apod. Také lze na dálku zkontrolovat, že ST je připojen a funguje.

Ochrana proti zbytečnému spuštění

Protože jediným účelem ST je přivolat pomoc v případě, že je někdo uvězněn v kabině výtahu, je možné považovat volání za zbytečné, pokud jsou dveře kabiny otevřené. Pokud je tedy výtah vybaven kontaktem dveří, je možné tento kontakt připojit na vstup ST označený CANCEL a naprogramovat dobu, po kterou ST bude vyčkávat po stisku tlačítka ALARM, než naváže spojení. Jestliže tedy někdo stiskne tlačítko ALARM omylem, výtah během této doby dojede do nějakého patra, otevřou se dveře a tím se volání zruší. Dále je možné nastavit minimální dobu stisknutí tlačítka a vyloučit tak většinu případů, kdy někdo stiskne tlačítko omylem.

Automatická opakovaná volba více čísel s potvrzením

Upozornění

 • Toto je základní režim fungování ST, nastavený ve výrobě, protože dosahuje maximální jistoty spojení. Automatickou volbu lze i vypnout nebo přepnout do režimu bez potvrzení, ale výrobce nepřebírá odpovědnost za případné následky.

Pro tlačítko ALARM lze do paměti ST uložit až 6 telefonních čísel (2 čísla, není-li osazen hlasový modul) a počet jejich opakování. ST se pak postupně snaží dovolat na všechna uložená čísla. Jako nejspolehlivější kritérium, potvrzující úspěšné spojení, používá tónovou volbu (DTMF). Dispečer musí stisknout tlačítko  na svém telefonu (v tónové volbě). Pokud je volané číslo obsazené, nebo zde nikdo nezvedne telefon do nastavené doby, ale i v jiných případech (viz tabulka), ST se snaží dovolat na další číslo v pořadí. Tento postup je prováděn až do vyčerpání nastaveného počtu cyklů. Pokud je tento počet 0, automatická volba je vypnutá a ST volá jen na jediné číslo.

V tomto režimu ST opakuje po ukončení volby hlášení „Čekejte prosím…" (nebo hlášení, nahrané uživatelem), a to tolikrát, kolik opakování je nastaveno. Hlášení lze umlčet stiskem tlačítka  nebo potvrzením spojení – tlačítko  .

 

Vyhodnocení situací během hlasité aut. volby s potvrzením

situace

činnost ST

po vyzvednutí linky ticho nebo obsazovací tón

nemá vliv na činnost, ST provede volbu za jakéhokoli stavu na lince a teprve pak vyhodnocuje situaci

obsazovací tón (po volbě)

cca za 2 sekundy zavěsí a volí další číslo

hovor nebo ticho

čeká nastavenou dobu (doba přihlášení), pak zavěsí a volí další číslo

vyzváněcí tón

čeká nastavený počet zvonění, pak zavěsí a volí další číslo

trvalý tón (na lince PBX)

cca za 2 sekundy zavěsí a volí další číslo

DTMF znak nebo

okamžitě zavěsí a volí další číslo

DTMF znak

potvrdí příjem (2 pípnutí) a umlčí přehrávané hlášení. Hovor pokračuje maximálně po nastavenou dobu (max. doba hovoru).

DTMF znak

ST vyšle svoji identifikaci, ale nedojde k potvrzení spojení. Slouží pro aplikace 2N® LiftManager.

tyto číslice jsou interpretovány jako řídící znaky (viz kap. 4.2. Návod k obsluze pro stálou službu)

Upozornění

 • Kvalita spojení přes PSTN ne vždy umožňuje spolehlivé rozpoznání všech výše uvedených situací. Také nadměrný hluk v kabině může mít negativní vliv, automatická volba se však může pouze zpomalit (nerozpozná např. obsazovací tón). Obecně platí, že příjem DTMF je nejspolehlivější možnou signalizací, proto je vhodné ji použit k potvrzení příjmu. Ale i v extrémním případě, tj. kdyby ST nedokázal rozpoznat ani DTMF, dojde ke spojení (i když na kratší dobu).

Automatická opakovaná volba více čísel bez potvrzení

Tento režim lze využít tam, kde není možné vyškolit personál pro používání automatické volby s potvrzením. Volaná osoba nemusí stisknout žádné tlačítko. Oba režimy mají společnou sadu čísel, počet cyklů, stejně reagují na obsazovací tón atd. Rozdíl je ten, že režim bez potvrzení rozeznává vyzváněcí tón, a pokud tento tón skončí dříve, než po nastaveném počtu zazvonění, znamená to, že volaný vyvěsil a to se považuje za dosažení spojení.

Varování

 • Pokud zvolíte tento režim, je nutné vyzkoušet, zda spolehlivě pracuje. V různých zemích a u různých operátorů se může vyzváněcí tón lišit a hrozí tedy nebezpečí, že nebude správně rozeznán

Poznámka

 • V tomto režimu ST neopakuje po ukončení volby hlášení „Čekejte prosím…" (nebo hlášení, nahrané uživatelem), protože by nebylo možné spolehlivě rozeznat vyzvánění. Hlášení se přehraje 1× a sice krátce poté, co volaný vyvěsil. ST nelze ovládat tlačítky  až  .

Vyhodnocení situací během hlasité automatické volby bez potvrzení

situace

činnost ST

po vyzvednutí linky ticho nebo obsazovací tón

nemá vliv na činnost, ST provede volbu za jakéhokoli stavu na lince a teprve pak vyhodnocuje situaci

obsazovací tón

cca za 2 sekundy zavěsí a volí další číslo

hovor nebo ticho

čeká nastavenou dobu (doba přihlášení), pak zavěsí a volí další číslo

trvalý tón (např. na pobočkové ústředně)

cca za 2 sekundy zavěsí a volí další číslo

vyzváněcí tón, který skončí dříve než po 10ti zazvoněních (počet lze změnit)

Považuje se za úspěšný hovor, pokračuje maximálně po nastavenou dobu (max. doba hovoru). Hlášení se přehraje 1×.

vyzváněcí tón, dosáhne se počtu 10ti zazvonění (počet lze změnit)

zavěsí a volí další číslo

,

tyto číslice jsou interpretovány jako začátek hesla – pro ovládání spínače.

volba typu 3 zavěsí a volá další číslo,
volba typu 4 zavěsí a nevolá další číslo.

platné heslo pro spínač(sepnutí spínače)

volba typu 4 považuje takový hovor za úspěšný, i když nedetekuje vyzvánění

Varování

 • Při použití tohoto režimu je třeba zajistit, aby na žádném z volaných čísel nebyla hlasová schránka, fax ani žádné jiné zařízení, které by vyzvedlo hovor před nastaveným počtem zvonění. Došlo by tak k ukončení automatické volby.

Ukončení hovoru (odchozí i příchozí hovor)

 • Ukončení hovoru (zavěšení linky) nastává z těchto příčin:
 • Je zjištěn obsazovací tón nebo trvalý tón (vyskytuje se po ukončení hovoru na pobočkových ústřednách)
 • Je-li napočítáno 10 period vyzváněcího tónu*) Počet lze změnit parametrem 954. Toto je nová funkce proti předchozímu modelu.
 • vyprší nastavená maximální délka hovoru – 10 sekund před vypršením ST přehraje hlášení „Pozor, končí hovor", hovor lze prodloužit.
 • příjem znaku  nebo 
 • během programování vypršel časový limit, nebo po nahrání hlášení
 • 30 sekund po použití spínače
 • během odchozího hovoru stisk stejného tlačítka, kterým byl hovor vyvolán (ve verzi pro výtahy je tato funkce v továrním nastavení zakázána)

Poznámka

 • Komunikátor je schopen detekovat trvalý, obsazovací i vyzváněcí tón i v případě, že má tón dvě frekvenční složky, jak je tomu v Británii ,USA (tzv. BTT tone) a v Kanadě. Tato nová funkce nevyžaduje žádný parametr. Jedna ze složek tónu musí být 440 Hz