2.3 Správné umístění

Pro správnou instalaci 2N® Indoor Compact musí být splněny následující instalační podmínky:

 • Dostatečné místo pro instalaci.
 • Zařízení je určeno k montáži ve vertikální poloze (kolmo k podlaze) do přibližné výše 120 cm od podlahy. Provozování zařízení v jiné pracovní poloze je možné pouze krátkodobě, například v servisu pro rychlé přezkoušení.
 • Překročení povolené provozní teploty nemusí mít okamžitý vliv na funkci zařízení, ale může mít za následek rychlejší stárnutí a snížení spolehlivosti zařízení. Povolený pracovní rozsah pracovních teplot a vlhkosti prostředí naleznete v kapitole 6.Technické parametry.
 • Zařízení není určeno do prostředí se zvýšenými vibracemi, jako například dopravní prostředky, strojovny apod.
 • Zařízení není určeno do prašného prostředí, prostředí s nestabilní vlhkostí a vysokých teplotních změn.
 • Zařízení nesmí být vystaveno agresivním plynům, výparům kyselin, rozpouštědel apod.
 • Zařízení není určeno pro přímé zapojení do sítí Internet/WAN.
 • Zařízení musí být do těchto sítí připojeno přes oddělovací aktivní prvek sítě (např. switch nebo router).
 • Zařízení je určeno do vnitřních prostor. Nesmí být vystaveno dešti, stékající vodě, kondenzující vlhkosti, mlze apod.
 • Zařízení není možné provozovat na místech s přímým slunečním zářením nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
 • Nad i pod zařízením je třeba ponechat volný prostor na proudící vzduch, který odvádí vznikající teplo.
 • Žádné silné elektromagnetické záření v místě instalace.
 • Připojení VoIP musí být správně nakonfigurováno podle SIP a ostatních VoIP doporučení.
 • Je doporučeno, aby napájecí adaptér byl připojen do sítě se zálohovaným zdrojem (UPS) a s odpovídající přepěťovou ochranou. 

Připojení napájení

Napájení 2N® Indoor Compact je možné provést dvěma způsoby:

 1. Vlastní napájecí zdroj 12 V / 1 A DC připojený ke svorkovnici na zadní straně.
 2. Použitím ethernetového kabelu připojeného do PoE napájecího zdroje či ethernetového switche/routeru s podporou napájení pomocí PoE.

Připojení napájení PoE

K připojení 2N® Indoor Compact do sítě ethernet slouží standardní přímý kabel zakončený konektory RJ-45. Zařízení podporuje 10BaseT a 100BaseT protokoly. Stav připojení sítě ethernet je indikován symbolem zavěšeného sluchátka . Bliká-li, zařízení není připojeno k síti. 

 

Upozornění

 • V případě provedení resetu do továrního nastavení dojde i ke změně konfigurace ethernet rozhraní zařízení!
 • Použití vadného ethernet kabelu může způsobit vysokou ztrátovost paketů v síti ethernet a následnou nestabilitu spojenou se špatnou kvalitou hovorů!

Varování

 • Při použití PoE nepřipojujte k externímu napájení a naopak.
 • Připojení vadného nebo nesprávného napájecího zdroje může způsobit dočasnou nebo trvalou poruchu zařízení.

Konektor ethernetového kabelu Ethernetová zásuvka

Aktualizace firmware

Při instalaci 2N® Indoor Compact doporučujeme zároveň aktualizovat firmware zařízení. Nejnovější firmware pro zařízení naleznete na stránkách www.2n.cz. Způsob a průběh samotné aktualizace naleznete v kapitole 3.2.5 Systém.