1.4 Bezpečnostní pokyny

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností produktu. Výrobce průběžně reaguje na požadavky zákazníků zdokonalováním programového vybavení. Aktuální firmware pro 2N® Indoor Compact a uživatelský manuál jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.2n.cz.

  • Pokud je třeba, lze nainstalovat zařízení do bezpečné vzdálenosti od místa zákazu a do daného místa přivést pouze ethernetový kabel připojený k zařízení.
  • Vzhledem k vyzařovanému elektromagnetickému rušení umístěte 2N® Indoor Compact mimo dosah citlivých přístrojů a lidského těla.

  • Povolený rozsah pracovních teplot je uveden v kapitole 6.Technické parametry.
  • Není možné provozovat na místech s přímým slunečním zářením nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
  • 2N® Indoor Compact je určen do vnitřních prostor. Nesmí být vystaven dešti, stékající vodě, kondenzující vlhkosti, mlze apod.
  • Nesmí být vystaven agresivním plynům, výparům kyselin, rozpouštědel apod.

Je určen pro připojení do lokální počítačové sítě.

Upozornění

  • Tento výrobek, jeho montáž a nastavení není určeno pro osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dozor nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.