5.4.4 E-Mail

Pokud chcete informovat uživatele o zmeškaných, příp. všech realizovaných hovorech z interkomu, můžete nakonfigurovat interkomy 2N IP tak, aby volanému uživateli odeslal po každém takovém hovoru e-mail. Můžete nastavit vlastní předmět a text zprávy e-mailu. Pokud je váš interkom vybaven kamerou, může k e-mailu automaticky přiložit jeden nebo více snímků z kamery sejmutých v průběhu hovoru nebo vyzvánění.

Interkom odesílá e-maily všem uživatelům, kteří mají v seznamu uživatelů nastavenou platnou e-mailovou adresu. V případě, že parametr e-mail v seznamu uživatelů ponecháte nevyplněný, e-maily jsou odesílány na nastavenou výchozí e-mailovou adresu.

E-maily je možné také odesílat pomocí automatizace pomocí akce Action.SendEmail.

Poznámka

 • Funkce e-mail je dostupná pouze s licencí Gold nebo Enhanced Integration.

Seznam parametrů

Záložka SMTP

 • Povolení služby SMTP – umožňuje povolit nebo blokovat službu odesílání e-mailů z interkomu.

 • Adresa serveru – adresa SMTP serveru, na který budou odesílány e-maily.
 • Port serveru – port SMTP serveru. Upravte jen v případě nestandardního nastavení SMTP serveru. SMTP port bývá obvykle nastaven na hodnotu 25.

 • Jméno uživatele – pokud SMTP server vyžaduje autorizaci, musí být v tomto poli uvedeno platné jméno pro přihlášení k serveru. V opačném případě můžete pole ponechat prázdné.
 • Heslo – heslo pro přihlášení interkomu k SMTP serveru.
 • Osobní certifikát – specifikuje uživatelský certifikát a privátní klíč, pomocí kterých se provádí šifrování komunikace mezi interkomem a SMTP serverem. Lze zvolit jednu ze tří sad uživatelských certifikátů a privátních klíčů, viz kapitola Certifikáty, nebo ponechat nastavení SelfSigned, kdy se použije automaticky vygenerovaný certifikát vytvořený při prvním spuštění interkomu. 

 • Adresa odesilatele – nastavuje adresu odesilatele pro všechny odchozí e-maily ze zařízení.

 • Doručit do – nastavuje maximální dobu, po kterou se interkom snaží doručit e-mail na nedostupný SMTP server.

Pomocí tlačítka Uložit a otestovat lze odeslat testovací e-mail na zadanou adresu a tak vyzkoušet funkčnost aktuálního nastavení odesílání e-mailů. Do pole Adresa testovacího e-mailu vyplňte cílovou e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko. V průběhu odesílání e-mailu se v okně vypisuje aktuální stav odesílání, ze kterého lze detekovat případný problém s nastavením e-mailu na interkomu příp. jiným síťovým prvkem. K e-mailu se přikládá jeden snímek z kamery. Platí i pro modely bez kamery, kde je zaslán obrázek s N/A.

Záložka E-mail – hovor

Na této záložce lze nastavit odesílání e-mailů v průběhu odchozích hovorů.

 • Posílat uživateli e-mail při – umožňuje nastavit odesílání e-mailu uživateli při odchozím nebo zmeškaném odchozím telefonním hovoru. E-mail se pošle po ukončení spojení. Lze volit mezi následujícími možnostmi:
  • Neodesílat e-mail – e-maily nebudou při odchozích hovorech odesílány. 
  • Všechny odchozí hovory – e-mail bude odeslán po každém odchozím hovoru. 
  • Zmeškaný odchozí hovor – e-mail bude odeslán po každém nevyzvednutém odchozím hovoru.

Poznámka

 • E-maily je vždy možné odesílat pomocí Automatizace.

 • Předmět  – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy.
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Do textu lze vkládat speciální zástupné symboly pro jméno uživatele, datum a čas, identifikaci zařízení příp. volané číslo. Tyto zástupné symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny aktuální hodnotou. Viz následující seznam zástupných symbolů:
  1. $User$ Jméno volaného uživatele (v případě, že je hovor zároveň realizován na více uživatelů, je tento zástupný symbol prázdný)
  2. $DateTime$ Aktuální datum a čas
  3. $DialNumber$ Volané číslo
  4. $DeviceName$ Identifikace interkomu

 • Přiložit snímky – povoluje odeslání přílohy s jedním nebo více snímky z kamery sejmutých v průběhu vyzvánění nebo hovoru.
 • Počet přikládaných snímků – nastavuje počet snímků, které budou k e-mailu přiloženy.
 • Rozlišení snímků – nastavuje rozlišení odesílaných snímků.

Záložka e-mail – přístup

Na této záložce lze nastavit odesílání e-mailů v okamžiku přiložení RFID karty ke čtečce karet, identifikace modulem Bluetooth nebo čtečkou otisků prstů.

 • Odeslat na e-mailovou adresu – nastavení e-mailové adresy správce.
 • Posílat e-mail při – umožňuje nastavit odesílání e-mailu. Lze volit mezi následujícími možnostmi: 
  • Neodesílat e-mail – e-mail nebude odeslán.
  • Všechny přístupy – e-mail bude odeslán po každém zaznamenaném přístupu.
  • Odmítnuté přístupy – e-mail bude odeslán pouze při zamítnutém přístupu.

 • Předmět  – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy. 
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Do textu lze vkládat speciální zástupné symboly pro jméno uživatele, datum a čas, identifikaci zařízení příp. identifikátor přiložené karty, přečtený identifikátor Bluetooth nebo identifikátor otisku prstu, druh použitého identifikátoru a pro informaci o platnosti identifikátoru. Tyto zástupné symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny aktuální hodnotou. Viz následující seznam zástupných symbolů:
  1. $User$ Jméno volaného uživatele
  2. $DateTime$ Aktuální datum a čas
  3. $AuthId$ Identifikátor přiložené karty
  4. $DeviceName$ Identifikace interkomu
  5. $AuthIdType$ Druh autentizace – určuje zařízení, které bylo zdrojem identifikátoru (Card, Bluetooth nebo Fingerprint)
  6. $AuthIdValid$ Platnost použitého identifikátoru; Valid pro platný identifikátor, Invalid pro neplatný

Pro zástupné symboly $AuthIdType$ a $AuthIdValid$ je možno použít rozšířenou syntaxi, která slouží k náhradě vestavěných hodnot, například pro text v češtině:

$AuthIdValid|Valid=platná|Invalid=neplatná$

V případě, že se hodnota zástupného symbolu v řetězci náhrad nenajde, je použita přímo.

 • Přiložit snímky – povoluje odeslání přílohy s jedním nebo více snímky z kamery sejmutých v průběhu vyzvánění nebo hovoru.
 • Rozlišení snímků – nastavuje rozlišení snímků odesílaných obrázků..

Záložka e-mail – událost

Na této záložce lze nastavit odesílání informačních e-mailů v okamžiku, kdy dojde ke ztrátě SIP, restartu zařízení nebo aktivaci ochranného spínače na zařízení.

Odeslat na e-mailovou adresu  – umožňuje nastavit odesílání e-mailu. Lze volit mezi následujícími možnostmi: 

 • Ztráta registrace SIP
 • Restart Zařízení
 • Aktivace ochranného spínače


Zprá va při ztrátě registrace SIP nastavení zprávy, která bude zaslána na uvedenou e-mailovou adresu při ztrátě registrace SIP.

 • Předmět – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy. 
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Do textu lze vkládat speciální zástupné symboly pro jméno uživatele, datum a čas, identifikaci zařízení. Tyto zástupné symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny aktuální hodnotou. Viz následující seznam zástupných symbolů:
   1. $User$ Jméno volaného uživatele
   2. $DateTime$ Aktuální datum a čas
   3. $DeviceName$ Identifikace interkomu

     V případě, že se hodnota zástupného symbolu v řetězci náhrad nenajde, je použita přímo.

 

Zpráva při restartu zařízení – nastavení zprávy, která bude zaslána na uvedenou e-mailovou adresu při restartu zařízení.

 • Předmět – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy. 
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Do textu lze vkládat speciální zástupné symboly pro jméno uživatele, datum a čas, identifikaci zařízení. Tyto zástupné symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny aktuální hodnotou. Viz následující seznam zástupných symbolů:
   1. $User$ Jméno volaného uživatele
   2. $DateTime$ Aktuální datum a čas
   3. $DeviceName$ Identifikace interkomu

V případě, že se hodnota zástupného symbolu v řetězci náhrad nenajde, je použita přímo.

 

Zpráva při aktivaci ochranného spínače – nastavení zprávy, která bude zaslána na uvedenou e-mailovou adresu při aktivaci ochranného spínače.

 • Předmět – nastavuje předmět odesílané e-mailové zprávy. 
 • Obsah zprávy – umožňuje upravit obsah odesílané zprávy. V textu lze používat formátovací značky jazyka HTML. Do textu lze vkládat speciální zástupné symboly pro jméno uživatele, datum a čas, identifikaci zařízení. Tyto zástupné symboly budou před odesláním zprávy nahrazeny aktuální hodnotou. Viz následující seznam zástupných symbolů:
   1. $User$ Jméno volaného uživatele
   2. $DateTime$ Aktuální datum a čas
   3. $DeviceName$ Identifikace interkomu

V případě, že se hodnota zástupného symbolu v řetězci náhrad nenajde, je použita přímo.

 • Přiložit snímky – povoluje odeslání přílohy s jedním nebo více snímky z kamery sejmutých v průběhu vyzvánění nebo hovoru.
 • Počet přikládaných snímků – nastavuje počet snímků, které budou k e-mailu přiloženy.
 • Rozlišení snímků – nastavuje rozlišení snímků odesílaných obrázků.